Pastorale Eenheid
St.-Franciscus

Laatste nieuws

Search

Foto's

Verslag Goede Week en Pasen

Ziekenzalving in St.-Pieter

Woensdag vóór Witte Donderdag was er een intiem moment met ziekenzalving in de kerk.
Met zo’n 23 aanwezigen als getuigen en steun, nam priester Jef rust de tijd om,
wie dat wenste, te zalven tot sterkte in ziekte, naar lichaam of hart.
Met een liefdevol gebaar tekende hij handen en hoofd met olie terwijl Denise begeleidde
en met een hand op de schouders de gedragenheid door de hele geloofsgemeenschap gestalte gaf.

Goede Vrijdag in Moerbrugge 

Zoals op elke vrijdag voor Pasen, die alleen in het Engels en in het Nederlands “Goede” Vrijdag wordt genoemd,
herdachten we het lijden van Christus. De gevangenneming, het schijnproces en de ter dood veroordeling –
wat in sommige landen tot op heden nog steeds gebeurt! – maken van Goede Vrijdag
de triestigste dag van het kerkelijk jaar. Bijgevolg werden ook in de Sint-Godelievekerk alle
“versieringen” zoals altaardwaal, antependium (bekleding aan de voorkant van het altaar), bloemen,
(devotie)kaarsen, … weggenomen.

Gezien er geen dienst was, werd onze sobere kerk de hele dag opengesteld
voor eenieder die tijdens een persoonlijk moment van stilte en gebed,
wou stilstaan bij de betekenis van Goede Vrijdag.
Maar vele kerkgangers houden van traditie en zo was het grootst aantal aanwezigen,
een vijftiental, er die dag omstreeks 15 uur te noteren.
Priester Jef en diaken Pieter hadden teksten ter beschikking gesteld en achteraan in de kerk
stond een mand met palmtakken, gewijd op Palmzondag in de Sint-Pieterskerk. (Marnix)

Goede Vrijdag in Waardamme

De oproep tot een bijeenkomst voor de kruishulde in de St.-Blasiuskerk van Waardaame was heel zinvol.
Een kleine groep kwam even voor drie uur de kerk binnen.
Er werd gevraagd om een kaars aan te steken en te luisteren naar een passage uit het Passieverhaal van Jezus.
Er werd tijd gemaakt voor persoonlijk gebed.
Na de plechtigheid hadden we het over: ‘’De tijden zijn veranderd.’’ Zo’n babbelmoment doet deugd.
Een negentigjarige was er niet bij. Ze had voor haar venster een kruisbeeld en twee kandelaars geplaatst.
Ze was er fier op om te vertellen dat ze dat al jaren deed.
Vroeger werd er een groot houten kruis voor haar gevel geplaatst.
Ze versierde het met papieren bloemen. Het was een deel van de kruisweg. Ja, de tijden veranderen. (Jaak)

Paaswake in de St.-Pieterskerk

De sfeervol versierde Sint-Pieterskerk, in het duister gehuld, deed je meteen stil worden.
Het gelegenheidskoor zorgde voor een passende overgang tussen de verschillende Bijbelteksten.
Tijdens de wake werd het licht kaars per kaars aan iedereen doorgegeven.
Enkele vormelingen vulden de doopvont met het water waarin de paaskaarsen
van de verschillende parochies ondergedompeld werden.
We konden tegelijk een speciaal moment meemaken:
twee tieners kregen in voorbereiding van hun vormsel voor de eerste keer de heilige communie.
Een klein traktaat achteraf maakte de tongen weer los.
Het was andermaal een mooie, stemmige inzet van het paasfeest…(Tine)

Goede vrijdag in Hertsberge

Doorheen de droefenis van Goede Vrijdag gingen wij met onze Gemeenschap
naar het stralend licht van de paasmorgen.
Dat de sterkte van dit paasgebeuren ons en de wereld vrede, rust en vreugde mag schenken! (Cecile)

Een bijzonder Pasen in Moerbrugge

Nieuwe mensen worden! Die boodschap klonk een aantal maal in de liturgische teksten van Pasen dit jaar.
In Sint-Godelieve Moerbrugge kreeg die paasboodschap een heel bijzondere betekenis.
Aaron George Vannieuwenhuyse vroeg zijn doopsel aan in het licht van de komende eerste communie.
De voorbije week hadden hij en zijn ouders de doopcatecheseavond gevolgd
zodat Aaron heel goed wist wat er die paasochtend zou gebeuren.
Meer dan woorden kunnen zeggen en duiden, onderging de kleine jongen de symbolen van het doopsel.
Nadat hij het levengevende water en sterk-makende chrisma op zijn hoofd had ontvangen,
kreeg hij een applaus van de hele kerkgemeenschap.
De aanwezigen onthaalden Aaron als een nieuwe kleine christen. (Pieter)

Goede Vrijdag in Oostkamp

We ervaren een sterke verbondenheid en bidden voor mensen die hun dagen slijten in mensonterende armoede, in honger en oorlog of in onrecht, hun door medemensen aangedaan.
Ook voor hen  die gebukt gaan onder een  last van zorgen en stress, van verdriet en onmacht,
van eenzaamheid en ‘nergens thuis zijn’. We hopen dat ze mogen ervaren wat ‘opstaan’ en ‘verrijzen’ betekent. (Irene)

Vieringen in St.-Eligius

Op zaterdag 1 april hadden we viering van palmzondag met wijding van de palmtakken.
Er waren meer dan het dubbele aantal aanwezigen dan voor een normale viering.
Blijkbaar houden veel mensen vast aan het kaartje met de palmtakken en de gewijde palmtakken.
Op Witte Donderdag was er dan de viering waarin de instelling van de eucharistie werd herdacht.
Een opstelling aan een mooi versierde tafel, niet zoals op het schilderij van Michelangelo,
maar allen mooi rond de tafel. Goede Vrijdag was er in onze kerk een klassieke kruisweg
waarbij we bij elke statie halt hielden voor een gebed en wat bezinning.
Op Pasen zelf hadden wij voor de eerste keer een plechtige paasmis s
inds de invoering van de paaswake in onze pastorale eenheid.
Het was aan het aantal aanwezigen te duidelijk te merken dat dit geapprecieerd werd.
Ook de paaseitjes die de assistenten van de klokken:
pr. Rik, diaken Geert en onze acolieten werden aangeboden,
werden met vreugde aanvaard. (Geert en Marnix)

Paasmis in St.-Pieter

Voor het eerst na het jubileumconcert gaf de Cantorij Jubilate – onder leiding van Els Bode –
weer present om de paasmis luister bij te zetten.
Priester Jef werd aan het altaar geassisteerd door een confrater.
Regisseur André liet onze kerkklokken ook zichtbaar op de schermen uitbundig
de paasvreugde uitgalmen op het einde van de viering. (Bart)

Laatste nieuws

Search

Foto's